Regulamin sprzedaży książek

REGULAMIN sprzedaży książek

1) Na stronie MIROSLAWSKA.PL można dokonać zakupu książek, których wyłącznym autorem jest właściciel strony, czyli Bogumiła Kempińska-Mirosławska, zwany dalej SPRZEDAJĄCYM.

2) Przed dokonaniem zakupu konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

3) Aby zakupić książkę, należy złożyć zamówienie i dokonać wpłaty. Transakcję obsługuje strona 1koszyk.

4) Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania (1-2 dni) oraz czas dostarczenia jej przez Kuriera lub pocztę (1-3 dni robocze).

5) Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.

6) Dane osobowe KUPUJĄCEGO podane zamówieniu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystanie jedynie do realizacji zamówienia.

7) Zatwierdzając zamówienie, KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyraża zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE.

8) KUPUJĄCY może anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: narracja77@op.pl lub poprzez KONTAKT. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe, jeśli przesyłka została już wysłana, KUPUJĄCY może jednak zwrócić zakupiony towar.

9) Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez KUPUJĄCEGO poprawnego adresu do przesyłki, numeru telefonu, adresu mailowego. Warunkiem realizacji zamówienia jest także dokonanie opłaty.

10) W wypadku nieobecności KUPUJĄCEGO pod podanym adresem w terminie dostarczenia paczki pracownik firmy kurierskiej powinien skontaktować się z KUPUJĄCYM drogą telefoniczną lub mailową. W takiej sytuacji możliwość kontaktu telefonicznego z adresatem jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

11) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nieleżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z powodu błędu firmy kurierskiej, nieobecności adresata pod wskazanym adresem, braku kontaktu z adresatem – mimo podjęcia przez kuriera takiej próby, zignorowania przez kuriera obowiązku kontaktu z adresatem (po nieudanej próbie dostarczenia paczek).

12) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez KUPUJĄCEGO (jak np. błąd w adresie lub nr telefonu), zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony KUPUJĄCEGO – jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży.

13) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, SKLEP ma obowiązek pomóc KUPUJĄCEMU w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana o zaistnieniu takiego problemu. W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, KUPUJĄCY ma prawo do reklamacji – drogą mailową pod adres KONTAKT.

14) Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenia wynika z zaniedbania KUPUJĄCEGO (np. podanie nieprawidłowych danych do wysyłki), błędów firmy kurierskiej, czy SPRZEDAJĄCEGO.

15) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez KUPUJĄCEGO kartą płatniczą, SPRZEDAJĄCY dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej KUPUJĄCEGO.

16) Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.

17) Do ceny towaru dolicza się koszty wysyłki. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY może wybrać sposób dostawy towaru.

18) KUPUJĄCY otrzymuje fakturę.

19) Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd w Łodzi.

20) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.